16-18 14-16 نهار ونماز 10-12 8-10 روز
مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق   مراجعه دانشجویی مطالعه و تحقیق شنبه
----- -----   دفتر دفتر
آشنایی با برق -ز جلسات شورا   جلسات شورا مراجعه دانشجویی یکشنبه
304 دفتر ریاست   دفتر ریاست دفتر
برسی ز-عایق ف بررسی 1   عایق و فشارقوی مراجعه دانشجویی دوشنبه
306 306   102 دفتر
مراجعه دانشجویی حالت گذرا ف   مراجعه دانشجویی حالت گذرا سه شنبه
دفتر 101   دفتر 101
مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش   مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش چهارشنبه
دفتر دفتر   دفتر دفتر
--- ---   --- --- پنج شنبه
--- ---   --- ---
برنامه هفتگی